Cadastre

Cadastre

Competències del Departament de Cadastre

  • Desenvolupament de les funcions i tasques de gestió cadastral per a la formació, manteniment i actualització, revisió i conservació del cadastre immobiliari urbà i rústic del terme municipal conformement a l'establert en el Conveni entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda (Direcció general del Cadastre) i l'Ajuntament de Palma, de col·laboració en matèria cadastral.
  • Fonamentalment, gestionant, tramitant i resolent els expedients d'alteracions cadastrals que es puguin registrar a cada moment tant d'ordre jurídic (transmissions de domini), com els expedients d'alteracions d'ordre físic i econòmic i els expedients d'esmena de discrepàncies, fins a l'enregistrament directe de les pertinents modificacions físiques, jurídiques i econòmiques derivades a les bases de dades cadastrals de la Direcció General del Cadastre.
  • Producció i manteniment de la cartografia cadastral relativa al terme municipal.
  • Suport i suport tècnic a les àrees municipals interessades amb motiu d'estudis i dictàmens, en el desenvolupament d'aplicacions i sistemes d'informació relatius a les dades cadastrals per al desenvolupament de les seves competències específiques.
  • Atenció tècnica i resolució de consultes relatives als processos cadastrals i a la informació cadastral del municipi a persones físiques o jurídiques públiques o privades interessades.

Data darrera modificació: 16 de novembre de 2023

Menú de navegació

Menú de navegació